İŞYERLERİNE AİT İHALE İLANI

11.08.2020 // 09:30:00 İhaleler

GÜLBARHATUN MAHALLESİ BEHZAT BULVARINDA BULUNAN 4 ADET İŞYERİ ESENTEPE MAHALLESİ ORHAN GAZİ BULVARI ŞEHİTLER PARKINDA  1 ADET ÇİFTLİ BÜFE VE 1 ADET TUVALET,SOĞUKPINAR MAHALLESİ BEY SOKAĞI GİRİŞİNDE BULUNAN 2 M2 LİK İŞYERİNE  AİT İLAN METNİ

1-Mülkiyeti Belediyemize ait Gülbaharhatun Mahallesi Behzat Bulvarı tapunun ada 1492, parsel 3 kayıtlı bulunan işyerlerinde, Tokat yöresel ürünlerin satışı olmak üzere 4 adet işyerleri, Esentepe Mahallesi Orhan Gazi  Bulvarı Şehitler Parkı tapunun ada 500 parsel 1 de kayıtlı 1 adet çiftli büfe ve bir adet tuvalet, Soğukpınar Mahallesi Bey sokağı girişinde bulunan 2 m2 lik işyeri  ihalesi; 2886 Sayılı  Kanunun 45. Maddesi gereğince; açık artırma suretiyle şartname esasları dahilinde 3 yıllığına kira ihalesi yapılacaktır. Talipli çıkmaması halinde aynı şartlarda 08.09.2020- 06.10.2020-03.11.2020-01.12.2020 tarihleri arası devam edecektir.

KİRAYA VERİLECEK YERLER’E AİT BİLGİLER

BAĞIMSIZ

MEVKİ

M2

1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL

GEÇİÇİ TEMİNAT + 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL

TUTARININ   % 50 Sİ

 ORANINDA  GÜVENCE  BEDELİ

86/B Nolu İşyeri

Gülbahar hatun Mah. Behzat  Bulv

20

20.000,00 TL

600,00  TL +10.000,00 TL

86C Nolu İşyeri

Gülbahar hatun Mah. Behzat  Bulv

20

20.000,00 TL

600,00  TL +10.000,00 TL

86/D Nolu İşyeri

Gülbahar hatun Mah. Behzat  Bulv

20

20.000,00 TL

600,00  TL +10.000,00 TL

88/C Nolu İşyeri

Gülbahar hatun Mah. Behzat  Bulv

20

20.000,00 TL

600,00   TL +10.000,00 TL

Çiftli  Büfe

Esentepe Mah. Orhan Gazi Bulv.Şehitler parkı

18

150.000,00 TL

   4.500,00  TL+ 75.000,00 TL

Tuvalet

Esentepe Mah. Orhan Gazi Bulv.Şehitler parkı

-

  7.500,00   TL

225.00 TL+  3.750,00  TL

 İşyeri

Soğukpınar Mahallesi Bey Sokağı girişi

2,00

   1.500,00  TL

          45,00 TL+     750,00 TL

 

2- İhale 11.08.2020 tarih ve Salı günü saat: 09:30’da Belediye Encümen odasında Encümen Huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleye girecek talipliler geçici teminatlarını ve güvence bedelini Vakıflar Bankası belediyemiz hesabına yatıracaklardır.

4-İhaleye ilişkin şartname; mesai saatleri içerisinde Belediye Su İşleri Müdürlüğünden her ihale  ve her bir işyeri için ayrı ayrı 750,00 TL Ücret karşılığında temin edilebilir.

5- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER:

  A) İstekli gerçek kişi ise;

a)- Şartnamede belirtilen geçici teminat ve güvence bedelini ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.

b)- Nüfus cüzdan sureti (gerçek kişiler için)

c)- Kanuni ikametgâh belgesi.

d)- Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi.

e)- Türkiye de tebligat adresi.

f)- İhale vekaleten girecekler için noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

g)-önceki tarihlerde yapılan ihaleye katılmış olup sözleşme imzalamayan ve geçici teminatları irad kaydedilenler ve bunların birinci derecedeki yakınları ihaleye katılamazlar.

B) İstekli Tüzel kişilik ise;

a)- Şartnamede belirtilen geçici teminat ve güvence bedelini ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.

b)- Tüzel kişilik adına girenlerden ise; yetki belgesi ve imza sirküleri  (aslı) Ticaret ve Sanayi   Odası ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış  tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge  

c)- İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına noter tasdikli vekâletnamesi ile Vekâleten iştirak ederinin noter tasdikli imza sirküleri

d)- Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi.

e)- Türkiye de tebligat adresi

f)- Önceki tarihlerinde yapılan ihaleye katılmış olup sözleşme imzalamayan ve geçici teminatları irad kaydedilenler ihaleye katılamazlar.

 6- İhaleye girecek isteklerin 10.08.2020 tarihlerinde ve talipli çıkması halinde aynı şartlarda evrakları  07.09.2020-05.10.2020 - 02.11.2020-  04.12.2020   saat 12:00’e kadar dosyalarını belediyemiz su işleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.           

    Keyfiyet İlan Olunur.                                                                                                              

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI