ÇOCUK OYUN GRUBU SATIN ALINACAKTIR

03.09.2018 // 10:30:00 İhaleler

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çocuk Oyun Grubu Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/384917
1-İdarenin
a) Adresi : Yeni Mah. G. Topçam Cad. Terminal Karşısı Belediye Fen İşleri Şantiyesi Destek Hizm. Müd. No:11 60100 60100 Merkez TOKAT MERKEZ/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 3562142220 - 3562140460
c) Elektronik Posta Adresi : destek60@tokat.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
13 Kalem Çocuk Oyun Gurubu Mal Alım İşi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Park Bahçeler Müdürlüğünün gösterdiği yerlere teknik şartnameye uygun şekilde teslimat yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip 45 gün içerisinde teknik şartnameye uygun bir şekilde teslimatı yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yeni Mah.G.Topçam Cad. Terminal Karşısı Belediye Fen İşleri Şantiyesi Destek Hizm.Müd. No:11 TOKAT
b) Tarihi ve saati : 03.09.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler TS EN 71-3:2013+A1:2014 ‘e göre kompozit  madde (oyun grupları boru kaplamasında kullanılan) içeriğinde çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporunu ihale sırasında teklifleri ile birlikte  sunacaklardır(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)

İstekliler TS EN 71-2+A1:2014-04 oyuncak güvenliği kompozit malzemeler (oyun grupları boru kaplamasında kullanılan)  için olumlu yanmazlık test raporunu ihale sırasında teklifleri ile birlikte  sunacaklardır(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.)

İstekliler Kompozit malzemeler (oyun grupları boru kaplamasında kullanılan)  için olumlu fitalat testini ihale sırasında teklifleri ile birlikte  sunacaklardır(rapor türk akreditasyon kurumu tarafından onaylı test laboratuvarından alınmış olmalıdır.) , test sonucu  < 100 ppm  (milyonda bir,% 0,1) olmalıdır.

Üretici firmaya ait TS EN 1176-3 belgesi ve uluslararası EN 1176-3 (AfPS GS 2014:01 ‘e göre düzenlenmiş) sertifikası ihale sırasında sunulacaktır.

Üretici firmaya ait TS EN 1176-6 belgesi ve uluslararası EN 1176-6 (AfPS GS 2014:01 ‘e göre düzenlenmiş) sertifikası ihale sırasında sunulacaktır.

Üretici firmaya ait salıncaklarla  ilgili TS EN 1176-2 belgesi ve uluslararası EN 1176-2 (AfPS GS 2014:01 ‘e göre düzenlenmiş) ihale sırasında teklif zarfı ile birlikte sunulacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı YENİ MAH.G.TOPÇAM CAD.TERMİNAL KARŞISI DESTEK HİZMETLERİ MÜD.NO:11 TOKAT adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeni Mah.G.Topçam Cad. Terminal Karşısı Belediye Fen İşleri Şantiyesi Destek Hizm.Müd. No:11 TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.