KAVŞAK DÜZENLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

30.04.2018 // 10:30:00 İhaleler

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kavşak Düzenleme ve Kontrol Sistemleri Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/147414
1-İdarenin
a) Adresi : Yeni Mahalle Gültekin Topçam Caddesi Otogar Karşısı Fen İşleri Şantiyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü No:11 TOKAT 60100 Merkez TOKAT MERKEZ/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 3562142220-2509 - 3562140460
c) Elektronik Posta Adresi : destek60@tokat.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
15 Kalem Kavşak Düzenleme ve Kontrol Sistemleri Mal Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Tokat Belediye Başkanlığının uygun gördüğü kavşaklara , Teknik Şartnameye Uygun olarak teslim edilçektir
c) Teslim tarihi : Yüklenici ihale konusu malzemeyi sözleşme tarihinden itibaren 150 takvim günü içerisinde idarenin belirttiği ve Teknik Şartnameye Uygun olarak teslim edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : YENİ MAH.G.TOPÇAM CAD.TERMİNAL KARŞISI DESTEK HİZMETLERİ MÜD.NO:11 TOKAT
b) Tarihi ve saati : 30.04.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhaleye katılacak istekliler, teklif edecekleri ve dokümanları sunulan ürünlerden aşağıda listelenenleri numune olarak değerlendirilmek üzere ihale tarihinden önce ve çalışmaya hazır test edilebilir durumda idareye teslim edecektir;

KYM: Kavşak Yönetim Modülü
VYM: Veri Yönetim Modülü
Endüktif Loop Algılayıcı
Hücresel Modem
Endüstriyel Anahtar

İhaleye katılacak istekliler, üzerinde teklif edecekleri Trafik Yönetim Yazılımı numunesi kurulu olan bir bilgisayarı, ihale tarihinden önce ve çalışmaya hazır durumda idareye teslim edecektir. Trafik verileri için canlı veya sanal veritabanı bağlantıları kabul edilebilecektir. Her durumda yazılım fonksiyonlarının incelenebilmesi için ihtiyaç duyulan veri, donanım ve yazılımların bulunduğu uzak veya yerel sunucu ortamı hazırlanmış olmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

İhaleye katılacak istekliler teklif edilen bedelin en az %40’ı oranında iş deneyim belgesi sunacaklardır. Benzer iş olarak kabul edilecek işler;

Trafik Yönetim Sistemleri
Trafik Sinyalizasyon Sistemleri


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı YENİ MAH.G.TOPÇAM CAD.TERMİNAL KARŞISI DESTEK HİZMETLERİ MÜD.NO:11 TOKAT adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YENİ MAH.G.TOPÇAM CAD.TERMİNAL KARŞISI DESTEK HİZMETLERİ MÜD.NO:11 TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.