Belediye Encümeni Kara No: 0766 - İmar Uygulama

24.12.2015 İmar Kararları

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/11/2015 tarih 1992 sayılı yazısının ve ekindeki dosyanın Başkanlık Makamınca encümenimize havalesi aynı tarihte yapılmakla gereği görüşüldü;
imar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere; Tokat ili Merkez ilçesi Mahmutpaşa Mahallesinde pafta H37-A-17-D-4-D, ada 2000, parsel 36-37-38 numaralı taşınmazlarda 3194 Sayılı Kanunun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılması Encümenin 17/11/2015 tarih ve 0726 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Tokat
ili Merkez ilçesi Mahmutpaşa Mahallesinde pafta H37-A-17-D-4-D, ada 2000, parsel 36- 37-38 numaralıtaşınmazlarda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin, 3194 Sayılı Kanunun 18. maddesine göre incelenerek tasdiki ile uygulama yönetmeliğinin 39. maddesi gereği bir ay müddetle askıya çıkartılarak mutat vasıtalarla duyuru yapılmasının kabulüne, gereği için evrakın imar ve Şehircilik Müdürlüğüne karar örneğinin Yazı işleri Müdürlüğüne gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.