Belediye Encümeni Karar No:0752 - İmar Uygulama

21.12.2015 İmar Kararları

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/11/2015 tarih 1989 sayılı yazıları ve ekindeki evrakların Başkanlık Makamınca encümenimize havalesi aynı tarihte yapılmakla gereği görüşüldü;
imar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere; Tokat ili, Merkez ilçesi , Oğulbey Mahallesinde, tapunun pafta 77, ada 614, parsel 15 numaralı taşınmazın içinde yer aldığı imar  adasında  3194  Sayılı  Kanunun  18.  maddesi  ile  imar   uygulaması  yapılması   Encümenin 17/ 11/2015 tarih ve 0721 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Tokat ili, Merkez ilçesi, Oğulbey Mahallesinde, tapunun pafta 77 , ada 614, parsel 14-15 ve 16 numaralı taşınmazlarda 3194 Sayılı Kanunun   18. maddesine  göre  imar  uygulaması  yapılıncaya   kadar,   uygulama  yönetmeliğinin  29. maddesi gereği tapu  kayıtlarına  "3194  Sayılı  Kanunun  18. maddesi  imar  uygulamasına tabiidir ." şerhinin  islenmesine;  

ilgili parsellerin tapu kayıtlarına şerh işlenmesinin akabinde de, Tokat ili, Merkez ilçesi, Oğulbey Mahallesinde, tapunun pafta 77, ada 614, parsel 14- 15-16 numaralı taşınmazlar için hazırlanan parselasyon planı ve dağıt ım cetvellerinin, 3194 Sayılı Kanunun 18. maddesine göre incelenerek  tasdiki ile  uygulama  yönetmeliğinin  39.  maddesi gereği  bir  ay müddetle askıya çıkartılarak mutat vasıta larla duyuru yapılmasına, gereği için evrakın imar ve Şehircilik Müdürlüğüne, karar örneğinin Yazı işleri Müdürlüğüne gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.