Belediye Encümeni Karar No:0751 - İmar Uygulama

21.12.2015 İmar Kararları

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/11/2015 tarih 1990 sayılı yazıları ve ekindeki dosyanın Başkanlık Makamınca encümenimize havalesi aynı tarihte yapılmakla gereği görüşüldü;
imar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere; Tokat ili Merkez ilçesi Güneşli Mahallesinde, tapunun pafta 86, ada 1194, parsel 71 ve 73 numaralı taşınmazlarda 3194 Sayılı Kanunun 18. maddesi ile imar uygulaması yapılması Encümenin 17/ 11/2015 tarih ve 0720 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Tokat ili Merkez ilçesi Güneşli Mahallesinde, tapunun  pafta 86, ada  1194, parsel 71 ve 73 numaralı taşınmazlarda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetveller inin, 3194 Sayılı Kanunun  18.  maddesine göre  incelenerek  tasdiki  ile uygulama  yönetmeliğinin  39. maddesi gereği bir ay müddetle askıya çıkartılarak mutat vasıtalarla duyurusunun yapılmasına, gereği için evrakın imar ve Şehircilik Müdürlüğüne, karar örneğinin Yazı işleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.