Belediye Encümeni Karar No: 0747 - İmar Uygulaması

15.12.2015 İmar Kararları

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/05/2015 tarih 3517 sayılı yazıları ve ekindeki evrakların Başkanlık Makamınca encümenimize havalesi aynı tarihte yapılmakla gereği görüşüldü;
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere; Tokat İli Merkez ilçesi Karşıyaka Mahallesinde ada 1809, parsel 25; Güneşli Mahallesinde ada 1174, parsel 25 numaralı taşınmazlarda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılması Encümenin 03/11/2015 tarih ve 0666 sayılı kararı ile uygun görülmüştür .

Projesinde 0/999 ile gösterilen kısmın Tokat Belediyesi adına ihdasından sonra DOP'un düşürülmesi için yola terkini ile; Tokat ili Merkez İlçesi Karşıyaka Mahallesinde ada 1809, parsel 25 ; Güneşli Mahallesinde ada 1174, parsel 25 numaralı taşınmazlarda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin , 3194 Sayılı imar Kanununun 18. maddesine göre incelenerek tasdiki ile  uygulama  yönetmeliğinin 39. maddesi gereği bir ay müddetle askıya çıkartılarak mutat vasıtalarla duyurusunun yapılmasına , gereği için evrakın imar ve Şehircilik Müdürlüğüne, karar örneğinin Yazı işleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.