İmar Komisyon Raporu Karar No: 127

02.09.2015 İmar Kararları

Belediye Meclisimizin 02 Eylül 2015 tarih Çarşamba Günü Saat: 14.00 de Belediye Sosyal Tesislerinde yapmış olduğu Eylül Ayı Toplantısının 1. Birleşiminde alınan karardır.
02/09/2015 tarihli imar Komisyon raporunun Başkanlık Makamınca Meclise havalesiyle yapılan müzakeresi neticesi;

imar Komisyonunca hazırlanmış bulunan rapora göre; Uygun Görülen Talep;

1-  03/12/2014  tarih  ve  9312  sayılı imar  ve  Şehircilik  Müdürlüğünce;  Tokat  Merkez ilçeye  ait  yaklaşık  93Ha   alanda   koruma   imar  planı  yapım  çalışmaları  tamamlanmış  olup  planı hazırlayan  Planevi  Planlama  Şehircilik  Planlama  Org. Ltd. Şt.  tarafından  03/12/2014  tarihinde teslim edilmiştir.   Planı   incelemek   üzere   Belediye   Meclisinin  03/ 12/2014   tarih  ve   212   kararı   ile   imar komisyonuna  havale edilmesine karar verilmiştir.  

İmar komisyonunun  raporu doğrultusunda  Belediye Meclisinin 04/02/2015 tarih ve 025 sayılı kararında Tokat yeni koruma amaçlı imar planında sit sınırının mevcut haliyle korunmasına, tarihi özelliği bulunmayan  mevcut dokusu  bozulmuş alanların onama sınırı dışında bırakılmasına ve koruma amaçlı imar planı onama sınırının ekli planda gösterilen şekilde daraltılarak 66 ha olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
 

Bel
ediye  Meclisinin koruma  amaçlı imar planı sınırına  ilişkin kararını değerlendirilmek üzere Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmiştir. Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge  Kurulunun  16/06/20 15  tarih  ve  2239  sayılı kararında  Tokat  ili Merkez  ilçede  yer  alan  kurul üyelerinin yerinde  inceleme  sonucunda  kurulun 30.05.2015  tarih ve  2185  sayılı kararı  ile  prensipte uygun bulunan Tokat  Belediye Meclisinin 04.02.2015 tarih ve 025 sayılı kararında belirtilen talepler ile Tokat  Çevre ve  Şehircilik il Müdürlüğünün  riskli alanlara  ilişkin 25.05.2015 tarih ve 72810113-501.99 sayılı yazısında  belirtilen  hususlar  dikkate  alınarak  oluşturulan  'Kentsel  sit,  Etkileşim  geçiş  sahas ı, Koruma Amaçlı  imar  Planı Onama  Sınırı, Tescilli Yapı  Koruma  Alanı Sınırı, 1. Derece Arkeolojik Sit Sınırı Ve Riskli Alan Sınırı'nın ekli paftada gösterildiği şekilde uygun olduğuna karar verilmiştir.
 

Si
vas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.06.2015 tarih ve 2239 sayılı kararı ile koruma imar planı onama sınırı arasında kalan yaklaşık 27 ha  küçülerek sınırlar kesinleşmiştir.
 

Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16/06/2015 tarih ve 2239 sayılı kararı ile onaylanan Sit alanı ve koruma  imar planı onama sınırı dışında kalan yaklaşık 27 ha alanın mevcut durum, uygulama imar planı ve koruma imar planında belirtilen imar hakları göz önünde bulundurularak ekli  plandaki  gibi  onaylanmasının  (Plan  tadilatı  ücreti  alınması  uygun  görülmüştür. )   oybirliğiyle kabulüne,

2- Kaleardı Mahallesi 2015 ada 4 nolu parselin doğusunda bulunan çekme mesafesinin iptal edilmesi, okul alanının ada parsel olması, yan adalarda kot farkının fazla olması, okul bahçesinin daha verimli kullanılmasını sağlamak ve alan bütünlüğünü bozmamak amacıyla doğu cephesinin ekli plandaki gibi 5 metre çekme mesafesinin kaldırılmasının (Plan tadilatı ücreti olan 2500.-TL. tahsil edilmesi uygun görülmüştür.) oybirliğiyle kabulüne,

3- Güneşli  Mahallesi 2785  ada  3 nolu parselin alanı  16.607  m2    dir. Arsanın  alanının6.000 m2 üzerinde olması Belediye Meclisinin Mart ayında almış olduğu Maksimum Kat Uygulaması Esasları ilke Kararları doğrultusunda 2785 ada 3 nolu parselin emsal sabit kalmak şartı ile Yençok:36.50 olarak değiştirmesini ayrıca blok boyu şartı aranmamasını talebinin tetkikinde; kat artışı talebi parselin mevcut imar durumuna göre kat artışı yapılması ilke kararına uygun olduğundan ve Mekansal Plan Yapım Yönetmeliğinin 26 . Maddesinin c bendi hükmünde belirtilen, kat adedinin artırılmasına yönelik uygulama imar planı değişikliklerinde çekme mesafeleri formülüne göre, yollardaki karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklık mesafesinin, parselin bulunduğu bütün imar yollarından çekme mesafelerinin düzenlenmesi, Emsal sabit kalmak kaydıyla 2785 ada 3 nolu parselin Yençok :36,50 olması, plan notlarından da yararlanarak tekrar kat artışı, ifraz ve tevhid işlemlerinin yapılmamasının (Plan tadilatı ücreti olan 10.000.-TL. tahsil edilmesi uygun görülmüştür .) oyçokluğuyla kabulüne (Red; Salih ERTAÇOGLU)

Alınan karardır.

Uygun Görülmeyen Talepler;
1- Karşıyaka Mahallesi 463 ada 78 nolu parsel A-5 ticaret+ konut alanı  olan imar durumu (Kordon Sitesi 2 Blok halinde 40 daire ve 7 işyeri) yeni imar durumuna göre 36 daire yapılabilmektedir. 47 hak sahibinden oluşmaktadır. 2 olan emsaline 2.5 çıkarılması 200 m2 yola giden kısmına kullanım hakkı verilmesi uygun değilse Revizyon imar planı kapsamında değerlendirilmesi uygun olacağından plan değişikliği yapılmasının oyçokluğuy la reddine (Redler; M.Serhan TOPBAŞ , Hakan SESSiZ, Salih ERTAÇOGLU, Fatih BÜRKE, Ozcan ALABAŞ).

Alınan karardır.