Belediye Encümeni Karar No: 0240 - İmar Uygulaması

14.04.2015 İmar Kararları

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09/04/2015 tarih 2423 sayılı yazısının ve ekindeki dosyanın Başkanlık Makamınca encümenimize havalesi aynı tarihte yapılmakla gereği görüşüldü;
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere; Tokat Merkez Karşıyaka Mahallesinde ada 1809, parsel 25 ada 1822, parsel 11 numaralı taşınmazlarda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılması encümenin 24/03/2015 tarih ve 0181 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.                        

Ekli projede 0/999 ile gösterilen kısmın Tokat Belediyesi adına ihdasından sonra DOP'un düşürülmesi için yola terkini ile; Tokat Merkez Karşıyaka Mahallesinde ada 1809, parsel 25 ada 1822, parsel 11 numaralı taşınmazlarda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre incelenerek tasdikine,  Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesi gereği bir ay müddetle askıya çıkartılarak mutat vasıtalarla duyuru yapılmasına,
gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne karar örneğinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.