Belediye Encümeni Karar No: 0233 - Tevhit, ifraz ve yola terk

14.04.2015 İmar Kararları

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06/04/2015 tarih 2425 sayılı yazısının ve ekindeki dosyanın Başkanlık Makamınca encümenimize havalesi aynı tarihte yapılmakla gereği görüşüldü;
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere; Tokat Merkez  Yenitabakhane Mahallesi, tapunun 7 (H37-a-16c-2c) pafta, 127 ada, 1-35 ve 36 no’lu parsellerin sahibi 02/01/2015 tarihli dilekçesi ile taşınmazlarında tevhit, ifraz, yola ve terk işlemi yaptırma taleplerinin tetkişkinde; k için projeyi Özel Harita Mühendisine hazırlatarak müdürlüğümüze sunmuşlardır.

127 ada, 1-35 ve 36 no Tu parsellerin tapu kütüklerinin beyanlar hanesine 14.04.2000 tarih ve 2000 yevmiye ile “3194 sayılı yasanın 18.maddesine tabidir” şerhi koyulmuştur. Söz konusu parseller koruma imar planı onama sınırları içerisinde kaldığından, her türlü işlem için Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınması gerekmektedir. Tokat İli, Merkez İlçesi, Yenitabakhane Mahallesi, tapunun 7 (H37-a-16c-2c) pafta, 127 ada, 1-35 ve 36 no’lu parsellerin tapu kayıtlarındaki 18’inci madde uygulaması şerhinin kaldırılması işleminin 3194 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesine istinaden encümende görüşülerek karara bağlanmasından sonra; 127 ada, 1-35 ve 36 parsellerin tevhidi ile oluşan projesinde A ile gösterilen kısmın malikleri adına tescili;

A ile gösterilen parselin iki kısma ifrazı ile oluşan ve projesinde;

B ile gösterilen kısmın malikleri adına tescili;

C ile gösterilen kısının (yol yeri) bedelsiz olmak üzere Tokat Belediyesi adına yola terki ile tevhit, ifraz ve yola terk işlemlerinin, 26.03.2015 tarih ve 2015/104 sayılı imar çapına göre, 3194 Sayılı Kanun’un 15’inci, 16’ıncı ve 18’inci. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 19‘ııncu ve 20’inci maddelerine istinaden encümende görüşülerek karara bağlanmasını, parseller koruma imar planı onama sınırları içerisinde kaldığından her türlü işlem için Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınması gerektiğinden, kurul onayına sunulmasının encümende görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim.

                                   
Tokat Merkez Kaleardı Mahallesinde pafta 66, ada 1110, parsel 1-3-4-5-6 numaralı taşınmazlarda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre imar uygulaması yapılması encümenin 17/03/2015 tarih ve 0170 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
 
                       
Ekli projede 1110/7 ile gösterilen kısmın Tokat Belediyesi adına ihdasından sonra DOP’un düşürülmesi için yola terkini ile; Tokat Merkez Kaleardı Mahallesinde pafta 66, ada 1110, parsel 1-3-4-5-6 numaralı taşınmazlarda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre incelenerek tasdikine, Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesi gereği bir ay müddetle askıya çıkartılarak mutat vasıtalarla duyuru yapılmasına, g
ereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne karar örneğinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.