Belediye Encümeni Karar No: 0228 - İmar uygulama

07.04.2015 İmar Kararları

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/04/2015 tarih 2466 sayılı yazıları ve ekindeki evrakların Başkanlık Makamınca encümenimize havalesi aynı tarihte yapılmakla gereği görüşüldü;
 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere; Tokat Merkez Karşıyaka Mahallesinde tapunun pafta H37, ada 1826, parsel 12-20-21-22 ve ada 1834, parsel 21-22-23 numaralı taşınmazlarda 3194 Sayılı Yasanın 18. maddesi 3290 Sayılı Kanunun Ek-1 maddesinin birlikte uygulanması encümenin 25/03/2014 tarih 0336 sayılı kararıyla uygun görülmüş, 09/05/2014 tarih ve 0083 sayılı askı ilan tutanağı ile kesinleşmiştir. Kadastro Müdürlüğünce yapılan kontrol esnasında uygulama içinde bağış yapan maliklerde değişiklik olması sebebiyle, dağıtım cetvellerinde de değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur.                        
25/03/2014 tarih 0336 sayılı encümen kararının tashihi ile birlikte; ekli projede 0/999 ile gösterilen kısmın Tokat Belediyesi adına ihdasından sonra DOP’nın düşürülmesi amacıyla terkini ve ayrıca dağıtım ve özet cetvellerinde gösterildiği gibi Çevirgen İnşaat Turizm Tekstil Gıda Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 1826 ada, 21 parselde ki hissesinden 27.98m2 sinin bağışından (yola terkininden) sonra; Tokat Merkez Karşıyaka Mahallesinde, tapunun pafta H37, ada 1826, parsel 12-20-21-22 ve ada 1834, parsel 21-22-23 numaralı taşınmazlarda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin 3194 Sayılı Kanunun 18. maddesine göre incelenerek tasdikine ve Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesi gereği bir ay müddetle askıya çıkartılarak mutat vasıtalarla duyuru yapılmasına,
gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, karar örneğinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.