Belediye Encümeni Karar No: 0212 - İmar Uygulama

07.04.2015 İmar Kararları

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/03/2015 tarih 1942 sayılı yazıları ve ekindeki dosyanın Başkanlık Makamınca encümenimize havalesi aynı tarihte yapılmakla gereği görüşüldü;
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere; Tokat İli Merkez İlçesi Kaleardı Mahallesinde ada 1019, parsel 1-2-19-20; ada 1021, parsel 2-3-4; ada 1263, parsel 29-30-31-78-99-124-125-129-130 numaralı taşınmazlarda 3194 Sayılı Kanunun 18'inci maddesi olan imar uygulaması yapılması Encümenin 03/03/2015 tarih ve 0128 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.                        
Projede  0/9996, 0/9997 ve 0/9999 ile gösterilen kısımların Tokat Belediyesi adına ihdasından sonra DOP'un düşürülmesi amacıyla terkini ve 0/9998 ile gösterilen kısmın da Maliye Hazinesi adına ihdasından sonra; Tokat İli Merkez İlçesi Kaleardı Mahallesinde ada 1019, parsel 1-2-19-20; ada 1021, parsel 2-3-4; ada 1263, parsel 29-30-31-78-99-124-125-129-130 ve 0/9998 numaralı taşınmazlarda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin, 3194 Sayılı Kanun’un 18’inci maddesine göre incelenerek tasdikine, uygulama yönetmeliğinin 39. maddesi gereği bir ay müddetle askıya çıkartılarak mutat vasıtalarla duyurusunun yapılmasına,
gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, karar örneğinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.