İmar Komisyon Raporu - Karar No : 149

16.10.2017 İmar Kararları

Belediye Meclisimizin 05 Ekim 2017 tarih Perşembe Günü Saat: 14.00 de Belediye Sosyal Tesislerinde yapmış olduğu Ekim Ayı Toplantısının 1. Birleşiminde alınan karardır.
05/10/2017 tarihli İmar Komisyon raporunun Başkanlık Makamınca Meclise havalesiyle yapılan müzakeresi neticesi;                           İmar Komisyonunca hazırlanmış bulunan rapora göre;                         Uygun Görülen Talepler;                        
1- Soğukpınar Mahallesi 393 ada 648 nolu parselin okul alanında kalan kısmını Belediyeye bedelsiz hibe yapmak kaydıyla, yola terkin yapılması, arka bahçe mesafesinin kaldırılması, yola terk ve okul alanına hibe yapıldıktan sonra kalan alanın inşaat alanı olması, bodrum kat hariç parselin arka kısmında cephe açılmasının (Plan tadilatı ücreti olan 4.250-TL. tahsil edilmesi uygun görülmüştür.) oybirliğiyle kabulüne,
                       
2- Mahmutpaşa Mahallesi 91 ada, 103 nolu Ortaöğretim Tesisleri Alanı olarak planlı parsele atölye binası yapılacağından batısında bulunan 30 metrelik çekme mesafesinin minumum yoldan çekme mesafesi olan 5 metreye düşürülmesinin (Plan tadilatı ücreti alınmaması uygun görülmüştür.) oybirliğiyle kabulüne,
                       
3- Günevi köyü 2788 ada, 1 nolu 2766,76 m² miktarlı parselin konut olan imar durumunun, 20 metrelik yola cephe kısmının da, ticaret + konut olması hususunun tekrar İmar Komisyonunda görüşülmesinin oybirliğiyle kabulüne,
                       
Alınan karardır.
                         
Uygun Görülmeyen Talepler;
                       
1-Beybağı Mahallesi 2008 ada, 2 ve 3 nolu toplam 960 m² miktarlı parselin ayrık nizam 3 kat olan imar durumunun emsal sabit kalmak kaydıyla E:1.20 Yençok:15.50 olarak düzenlenmesi taleplerinin tetkikinde; ilgili parsel 2000 m² parsel büyüklüğü şartını sağlamadığından 04/03/2015 tarih ve 38 sayılı Belediye Meclis kararıyla belirlenen ilke kararına uygun olmadığından kat artışı talebinin oybirliğiyle reddine,
                       
2- Çağgölü Mahallesi 2283 ada, 2, 3 nolu parselin  Konut olan imar durumunun Ticaret + Konut olarak düzenlenmesine yönelik yapılan plan değişikliğine askı süresi içerisinde itiraz ederek iptali taleplerinin tetkikinde; Çağgölü Mahallesi 2283 ada, 3 nolu parsel ulaşım aksları bağlantı noktasında bulunması servis aldığı ana ulaşım aksı üzerinde ticaret fonksiyonunun, bölgenin ihtiyaçlarını karşılanmasını olanaklı kılacağı, parselin 17 metrelik ana yola cephesi olması nedeniyle ilgili parselin ticaret+konut olması yönündeki meclis kararının iptali talebinin oybirliğiyle reddine,
                       
3- Kaleardı Mahallesi 1013 ada 3 nolu parsel Üniversite alanının kuzeyinde bulunan park alanının anaokul alanına dönüştürülmesi taleplerinin tetkikinde; Park alanının anaokul alanına dönüştürülmesi durumunda kaldırılan park alanı kadar, eşdeğer park alanı ayrılması gerektiğinden Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26.maddesi 2.bendi; Hükümlerine istinaden, gerekli olan sosyal teknik altyapı alanı ve eşdeğer alan ayrılmadığından talebin oybirliğiyle reddine,
                       
4- Meydan Mahallesi 26 ada, 18 nolu parsel 30/05/2017 tarih ve 3642 nolu kurul kararına göre 26 ada, 17 parselde bulunan tescilli yapı ve komşuluğunda bulunan 16 ve 18 parsellerin güneyinden geçecek şekilde imar ada çizgisinin düzeltilmesi yönünde koruma amaçlı imar planı değişikliğinin hazırlanması taleplerinin tetkikinde; talebin yeni yapılacak koruma amaçlı imar planında değerlendirilmesi uygun olacağından plan değişikliği yapılması taleplerinin oybirliğiyle reddine,
                       
Alınan karardır.