İmar Uygulaması Karar No: 0038

25.01.2017 İmar Kararları

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19/12/2016 tarih 4645 sayılı yazılarının ve ekindeki evrakların Başkanlık Makamınca Encümenimize havalesi aynı tarihte yapılmakla gereği görüşüldü;
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere; Tokat İli , Merkez İlçe, Karşıyaka Mahallesi, tapunun ada 1763 , parsel 27, ada 1 772, parsel 39 , ada 1 779, parsel 8-9-10-11-12- 13-   1 4, ada 1781 , parsel 15-16, ada 182 1, parsel 10- 11-12-13-1 4-1 5-16-17-18, ada 1829, parsel 10 , ada 18 30, parsel 2, ada 2461,  parsel  12 , ada 2655,  parsel 4-6-9,  ada 2658,  parsel 2-3, ada 2659,  parsel  1- 4-5, ada 2660 ,  parsel 1- 2-3-4 numaralı taşınmazlarda 3194 Sayılı Kanunun 18 . maddesi ve 3290 Sayı lı Kanununun Ek- 1 maddesinin  birlikte  uygulanması  ile  imar  uygulaması  yapılması encümenin  27/10 /201 5  tarih  ve 0643  sayılı kararı ile uygun görülmüştür.  

Ekli  projede 0/1 , 0/2,  0/3,  0/4, 0/5, 0/6,  0/7  ve 0/8  ile gösterilen kısımların  Tokat  Belediyesi adına  ihdasından  sonra  DOP' un  düşürülmesi  amacıyla  terkininden  sonra:  Tokat  İli ,  Merkez  İl çe,  Karşıyaka Mahallesi, tapunun ada 1763  , parsel 27, ada 1 772, parsel 39, ada 177   9 , parsel 8-9-10-1 1-12-13-14, ada 1 781, parsel  1 5-16 , ada 1821, parsel 10-11-12-13-14- 1 5-16-1  7- 18 , ada 18 29, parsel  I O, ada 18 30,  parsel 2,   ada 246 1 , parsel 12, ada 2655,  parsel 4- 6-9, ada 2658,  parsel 2-3, ada 2659 ,  parsel  1- 4-5, ada 2660,  parsel  1-2-3- 4 numaralı taşınmazlarda hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin, 3194 Sayılı Kanunun 18. maddesi ve 2981 Sayılı Kanununun Ek-1' inci (3290  Sayılı  Kararının  15  maddesi  ile  eklenen)  maddesine göre incelenerek tasdiki ile Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesi gereği bir ay müddetle askıya çıkartılarak mutat  vasıtalarla  duyuru  yapılmasına  ve ayrıca  uygulamaya  giren taşınmazlardan  ada  1779,  parsel  12  nolu parselin üzerinde tescilli bina olması; Ada 1 779, parsel 8-9- 13 -14 parsellerin Sivas  Kültür  Varlıklarını Koruma Kurulunun 18/09/2014 tarih ve 1708 sayılı kararı ile tescillenen ada 1778, parsel 11 nolu taşınmaz üzerindeki binaya cephe vermekte olması;

Yine Sivas Kültür  Varlıklarını  Koruma  Kurulunun  27/04/2011 tarih ve 2280 sayılı kararı ile belirlenen etki alanında kalan ada 178 1 , parsel 15- 16 , ada 1779, parsel 11-12-
13  ve  ada  18  2 1,  parsel  14-15-16-17  nolu  parseller  nedeniyle  konunun  Sivas  Kültür  Varlıklarını   Koruma Kurulunun onayına sunulmasına, gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne karar örneğinin Yazı işleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.