İmar komisyon raporu - 006

16.01.2017 İmar Kararları

Belediye Meclisimizin 05 Ocak 2017 tarih Perşembe Günü Saat: 14.00 de 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Tokat İl Özel İdaresi Meclis Salonunda yapmış olduğu Ocak Ayı toplantısının 1. Birleşiminde alınan karardır.
05/01/2017 tarihli İmar Komisyon raporunun Başkanlık Makamınca Meclise havalesiyle yapılan müzakeresi neticesi;                          
İmar Komisyonunca hazırlanmış bulunan rapora göre;
 Uygun Görülen Talep;                        
1-
Çay Mahallesi 693 ada 36  nolu parselin bulunduğu alanda, 19/09/2016 tarih ve 2016/9333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen alanın, harita ve krokilere ıslah çalışmaları tamamlanıncaya kadar ‘’Afete Maruz Bölge’’ olarak işlenmesinin (Plan tadilatı ücreti alınmaması uygun görülmüştür.) oybirliğiyle kabulüne,
                       
2- Beybağı Mahallesi 1166 ada 23 nolu parsel, ulaşım akslarının bağlantı noktasında bulunması, çevre nüfusunun gereksinimleri göz önüne bulundurularak 23 nolu parselin 25 metrelik yola cephe kısmının ticaret + konut olmasının (Plan tadilatı ücreti olan 3000-TL. tahsil edilmesi uygun görülmüştür.) oybirliğiyle kabulüne,
                       
3- Yenidabakhane Mahallesi 114 ada 36, 60 ve 62 nolu parsellerinin içerisinden geçen imar yolunun ekli plandaki gibi yeniden düzenlenmesi taleplerinin tetkikinde; talebin yoğunluk artışı getirmemesi, daha nitelikli yapılaşmanın sağlanması amacı ile 114 ada 36, 60 ve 62 nolu parsellerinin içerisinden geçen yolun ekli plandaki gibi yeniden düzenlenmesinin (Plan tadilatı ücreti olan 3000-TL. tahsil edilmesi uygun görülmüştür.) oybirliğiyle kabulüne,
                       
4- Günevi Köyü 2444 ada, 3 nolu parsel malikleri, taşınmazın bulunduğu bölgede imar plan tadilatı yapılarak Yençok:36.50 olmuş ve parsel büyüklüğünün 4000 m² olması şartı getirilmiştir. 8 nolu parselde inşaat yapıldığından, geriye 3, 4 ve 5 nolu parsellerin kaldığından ve bu parsellerin toplam alanı 4000 m² den az olması nedeniyle, taşınmazının bulunduğu ada da 4000 m² parsel büyüklüğü şartının kaldırılması taleplerinin tetkikinde; 8 nolu parselde yeni yapılaşma olduğundan ve geriye kalan parseller 4000 m² şartını sağlamadığından 2444 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellerin kısmi revizyon imar planı kapsamından çıkartılarak eski imar hakkı olan E=1.00 ve Yençok=12.50 olmasının (Plan tadilatı ücreti alınmaması uygun görülmüştür.) oybirliğiyle kabulüne,
                          Alınan karardır.                          
  Uygun Görülmeyen Talepler;
                       
1-
Günevi Köyü  2198 nolu parselin konut olan imar durumunun tamamını veya ekte yerleşim planında gösterildiği gibi ticaret + konut olarak değiştirilmesi talebin tetkikinde; Günevi Köyü 2198 parselin bir kısmında (kısmi) ticaret + konut uygulamasına yönelik plan değişikliği İmar Planı bütünlüğünü bozucu nitelikte olmasından dolayı oybirliğiyle reddine,
                       
2- Günevi Köyü  2679 ada, 14 nolu parsel in imar durumunun konut alanı olarak düzenlenmesini talebin tetkikinde; Dini tesis alanının konut alanına dönüştürülmesi talebi yoğunluk artışı getireceğinden Mekansal Planlar Yönetmeliği 26.maddesi 5. Bendi; Hükümlerine istinaden, gerekli olan sosyal teknik altyapı alanı ayrılmadığından oybirliğiyle reddine,
                       
3- Karşıyaka Mahallesi   1788 ada, 10 nolu parselde bulunan evinin kuzey yönünde yol geçirildiğini kapıdan atılan ilk adımla yol olarak gösterilen alana çıkması nedeniyle yol alanının kaldırılmasını talebin tetkikinde; yolun kaldırılması durumunda, alanın konut alanına dönüştürülmesi söz konusu olacağından ve yolun konut alanına dönüştürülmesine yönelik plan değişikliği yoğunluk artışı getireceğinden Mekansal Planlar Yönetmeliği 26.maddesi 5. Bendi; Hükümlerine istinaden, gerekli olan sosyal teknik altyapı alanı ayrılmadığından oybirliğiyle reddine,
4- Karşıyaka Mahallesi   456 ada 117 nolu parselin imar çapında parselin bir kısmının yolda  kaldığını, kot farkından dolayı bu yolun açılmasının mümkün olmaması nedeniyle bu yolun iptal edilmesini ve arka yolun aynı çizgide devam etmesini talebin tetkikinde; Mekansal Planlar Yönetmeliği 26.maddesi 5. Bendi; Hükümlerine istinaden, gerekli olan sosyal teknik altyapı alanı ayrılmadığından oybirliğiyle reddine,                        
 5- 01/07/2016 tarih ve 125 sayılı Meclis Üyelerinin Önergesi; Gaziosmanpaşa Bulvarındaki yapıların büyük çoğunluğunun Deprem Yönetmeliği öncesi, fiziki ömrünü yitirmiş yapılar olması nedeniyle Kentsel dönüşüm yasası çerçevesinde yıkılıp yeniden yapılaşmaları söz konusudur. Gaziosmanpaşa Bulvarı kent bütününde toplayıcı yol niteliğinde bir ana ulaşım aksı olduğundan nüfusun ve araç sahip sahipliğinin artması ile ihtiyaca cevap veremez konuma gelmiştir. Gaziosmanpaşa Bulvarı boyunca yol genişliğine ilişkin yeniden bir çalışma yapılması ve yapılacak düzenlemeler tamamlanıncaya kadar Gaziosmanpaşa Bulvarına cephe veren parsellerde yapılaşmanın durdurularak yeni plan onaylanıncaya kadar ruhsat verilmemesi talebin tetkikinde; İlgili alan parsel bazında incelenmiş olup 3 m yola terk yapıldığında parseller minumum cephe-derinlik şartını sağlamadığından dolayı şuyulu konuma düşmekte olup nitelikli yapılaşmalar yapılamadığından talebin oybirliğiyle reddine,
                       
6- Karşıyaka Mahallesi   1790 ada, 14 nolu parselin maliki olduğunu parsellerinin üzerinde 5 katlı 11 dairelerinin bulunduğunu binalarının 2008 yılında ayrık nizam planına uygun olarak yapıldığını, komşu parsel olan 1790 ada 16 nolu parsele imar planı değişikliği yapılırken parsellerinden yan bahçe mesafesi olarak bırakılması gereken 3 metre bırakılmadığını parsellerine sıfır imar izni verildiğini imar değişikliği sırasında parsellerinin kullanım alanının düşürüldüğünü, bu kapsamda 1790 ada 16 nolu parselin yan bahçe mesafesinin bırakılması yönünde imar plan değişikliği yapılmasını ve plan değişikliği yapılana kadar 16 nolu parsele inşaat ruhsatı verilmemesini talebinin tetkikinde; 1790 ada, 16 nolu parsel 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre oluşmuş bir imar parselidir. Dolayısıyla yapılaşmasında herhangi bir kısıtlılık oluşturulması kanunen mümkün olmadığından talebin oybirliğiyle reddine,
                       
7- Akdeğirmen Mahallesi   304  ada, 9 nolu parselin kat yüksekliğinin artırılması talebinin tetkikinde;  kat artışı talebi 04/03/2015 tarih ve 38 sayılı Belediye meclis kararıyla belirlenen ilke kararına uygun olmadığından oybirliğiyle reddine,
                       
8- Kemer Mahallesi   755  ada, 7 nolu parselinin üzerinde olan trafo alanının kaldırılmasını talebin tetkikinde; ilgili kurum olan ÇEDAŞ’ın trafonun kaldırılması için uygun görüş olmadığından oybirliğiyle reddine,
                       
9- Meydan Mahallesi   1353  ada, 1 nolu parselin imar uygulaması yapıldığını aldıkları imar çapında ihdas ve yola terk çıktığını parselin, parselasyon ve halihazır durumu dikkate alınarak ada kenar çizgisinin düzenlenmesi talebinin tetkikinde; söz konusu plan değişikliği ile 10 metrelik  imar yolunun daralacağından ve konut alanının artırılması yoğunluk artışı getireceğinden talebin oybirliğiyle reddine,
                       
10- Güneşli Mahallesi   1185  ada, 5 nolu parselin Belediye meclisinin 04/08/2016 tarih ve 131 sayılı kararı ile bloklarının 9 kata çıkartıldığını kentsel dönüşüm nedeniyle parsellerinde eski imar durumu olan Blok nizam 5 kat olarak düzenlenmesi talebinin tetkikinde; askı süresinde itiraz edilmediğinden dolayı ve kat artışı ilke kararına uygun olarak yapıldığından talebin oybirliğiyle reddine,
                       
11- Büyükbeybağı Mahallesi 1304 ada, 17 nolu parselin imar durumunun E=1.10 Hmax=12.50 olduğunu çevre yapılaşmaların blok nizam 6 kat olarak planlandığını bu kapsamda kendi parselinin imar durumunun blok nizam 6 kat olarak düzenlenmesi talebinin tetkikinde; talep yoğunluk artışı getireceğinden Mekansal Planlar Yönetmeliği 26.maddesi 5. Bendi; Hükümlerine istinaden, gerekli olan sosyal teknik altyapı alanı ayrılmadığından oybirliğiyle reddine,
                       
Alınan karardır.