KATYONİK POLİELEKTROLİT MALZEME SATIN ALINACAKTIR (20.10.2017 / 10:30:00)

İhale

Yayın Tarihi: 02.10.2017 / Okunma: 502
KATYONİK POLİELEKTROLİT MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İhale Tarihi / Saati: 20.10.2017 / 10:30:00

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Katyonik Polielektrolit Mal Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2017/474122
1-İdarenin
a) Adresi : Yeni Mahalle Gültekin Topçam Caddesi Terminal Karşısı Fen İşleri Şantiyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü No:11 TOKAT 60100 Merkez TOKAT MERKEZ/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 3562142220-2511 - 3562140460
c) Elektronik Posta Adresi : kultur@tokat.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
20.000 Kilogram Katyonik Polielektrolit Mal Alım İşi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Atık Su Arıtma tesisine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yeni Mah.G.Topçam Cad. Terminal Karşısı Belediye Fen İşleri Şantiyesi Destek Hizm.Müd. No:11 TOKAT
b) Tarihi ve saati : 20.10.2017 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

-İstekli adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesi

-isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu

-isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi

-isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuatı uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösterir belgeler.

4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

-Teklif ekinde üretici ve yüklenici firmalara ait İSO belgelerin ve firmaların Türkiye yetkili satıcısı olduğuna dair belgelerin verilmesi zorunludur.

- Firmalar teklif ettikleri ürünün insan sağlığına zarar vermeyeceğine dair resmi nitelikte bir belgeyi teklif ekinde sunmaları mecburidir.

- Firmalar teklifleriyle birlikte teklif ettikleri ürüne ait teknik özelliklerini gösteren analiz raporunu sunmak zorundadırlar.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

- İhaleye katılacak firmalar ihale tarihinden önce İdareden izin almak suretiyle Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarında İdare personeli nezaretinde uygun ürünün tespiti için test yapacaktır. Yapılan test sonuçları neticesinde firma, uygun gördüğü ürünün neden ve hangi sonuçlara göre seçildiğini ihale dosyasında sunacağı raporda belirtecektir. Söz konusu denemeleri ve raporu sunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Firmalar, BELT PRESS  ve MEKANİK YOĞUNLAŞTIRMA ünitelerinde  İDARE tarafından yapılacak denemeler için 100 kg bedelsiz orijinal paketlerindeki katyonik polielektroliti teklifleri ile birlikte teslim edeceklerdir. Numuneyi vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Teslim edilen numunelerin ambalajlarında ürüne ait bilgiler eksiksiz görülecektir.

- Firmaların verdiği numunelerin İDARE tarafından belt preslerde ve mekanik yoğunlaştırıcılarda denenmesi sonucunda 1 ton kuru madde (KM) çamur başına tüketilen optimum dozdaki polielektrolit maliyetinin en düşük olduğu teklif tercih edilecektir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif (EAEAT) aşağıdaki formül ile hesaplanır:

EAEAT = Teklif fiyatı (kilogram fiyatı) x Optimum doz (1000 kg KM için)


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yeni Mah.G.Topçam Cad. Terminal Karşısı Belediye Fen İşleri Şantiyesi Destek Hizm.Müd. No:11 TOKAT adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeni Mah.G.Topçam Cad. Terminal Karşısı Belediye Fen İşleri Şantiyesi Destek Hizm.Müd. No:11 TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.