LEDLİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ, ARMATÜR, KORKULUK VE BAĞLANTI PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR (25.09.2017 / 10:30:00)

İhale

Yayın Tarihi: 06.09.2017 / Okunma: 206
LEDLİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ, ARMATÜR, KORKULUK VE BAĞLANTI PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

İhale Tarihi / Saati: 25.09.2017 / 10:30:00

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ledli Dekoratif Aydınlatma Direği, Armatür, Korkuluk ve Bağlantı Parçaları Mal Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2017/424765
1-İdarenin
a) Adresi : Yeni Mah.G.Topçam cad.Terminal karşısı Belediye Fen İşleri Şantiyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü No:11 TOKAT 60100 Merkez TOKAT MERKEZ/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 3562140460 - 3562140460
c) Elektronik Posta Adresi : destek60@tokat.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
30 Kalem Ledli Dekoratif Aydınlatma Direği, Armatür, Korkuluk ve Bağlantı Parçaları Mal Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Tokat Belediye Başkanlığı Su ve Kanlz.İşl.Müd. Belirlediği Yerlere Montajı Yapılarak Teslim Edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmeye Müteakip 90 Takvim günü içinde montajlı bir şekilde Teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yeni Mah.G.Topçam cad.Terminal Karşısı Fen İşleri Şantiyesi Destek Hiz.Müd.60100 - TOKAT MERKEZ / TOKAT
b) Tarihi ve saati : 25.09.2017 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır. 
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :

İmalatçı Kapasite Raporu ve Tescil Belgesi ihale ilan tarihinden önce alınmış olmalıdır.İmalatçının kapasite raporunda üretim konusunun Led Aydınlatma Sistemleri olduğu açıkça beliritlecek ve senelik üretim kapasitesi sıva altı ürünler için minimum 4500 adet olacaktır. Kapasite raporu teklifle birlikte idareye sunulacaktır. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

-İstekli adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesi

-isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu

-isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi

-isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuatı uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösterir belgeler
 

4.3.3. Hizmet yeterlilik belgesi:

İmalatçı firma TSE-HYB 256 - Aydınlatma Armatürlerine Bakım Onarım ve Montaj Hizmeti Vermeye yetkili olduğunu gösterir Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olacaktır. Bu belge ihale tarihinden önce alınmış olmalıdır.

4.3.4.
4.3.4.1. Kaliteye ilişkin belgeler:
Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.3.4.2. Standarda ilişkin belgeler:

1) Armatürler ve armatürde kullanılacak led lambalar TS EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ve OHSAS 18001:2007 üretim standartlarına haiz olan üretici firma ürünleri olmalıdır.

2) Armatür TS 8702 EN 60598-2-2:2004-04, TS EN 60598-1:2009-04-A11:2010-01 standartlarına uygun olacaktır.

3) Armatürler IP67 standardına uygun olacaktır. Üretici firma, TSE veya IP testi yapmaya yetkili akredite bir kuruluştan onaylı numune test belgesine sahip olmalıdır.

4) Armatürlere ait üretici firma tarafından yayınlanan CE Deklarasyonları teklifle birlikte idareye sunulacaktır.   

5) Armatürde kullanılacak güç kaynağı EMC belgesine sahip olacak ve EN 55022:2010,

    Class B

    EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 EN 61000-3-3:2013 EN 55024:2010 standartlarını karşılayacaktır. Bu belge teklifle birlikte idareye sunulacaktır.

6) Armatürde kullanılan driver (güç kaynağı) minimum %87 verimlilikte olacaktır. Bu durumu belgeleyen test raporu teklifle birlikte idareye sunulacaktır.

7) Armatürde kullanılan driver (güç kaynağı) CE belgesine sahip olacaktır. Bu belge teklifle birlikte idareye sunulacaktır.

 

4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1 adet 4 metre selçuklu motifli aydınlatma direği, 1 adet Korkuluk , 1 adet selçuklu motifli korkuluk üstü aydınlatma direği, 1 adet projektör numunesi teklifle birlikte sunulacaktır.

Boya Kalitesi için 500 saat testinden geçtiğini gösteren tuzlu sis test raporu teklifle birlikte sunulacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü Aydınlatma direği veya Ledli Aydınlatma Direği, Ledli Aydınlatma Armatürleri ve parçaları alım-satımı-montaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yeni Mah.G.Topçam cad.Terminal Karşısı Fen İşleri Şantiyesi Destek Hiz.Müd.60100 - TOKAT MERKEZ / TOKAT adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeni Mah.G.Topçam cad.Terminal Karşısı Fen İşleri Şantiyesi Destek Hiz.Müd.60100 - TOKAT MERKEZ / TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.