SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlükler

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon: 0356 2125112 | Fax: 0356 2120707 | E-Mail: suisleri@tokat.bel.tr

Birim Müdürü: Yahya AKTAŞ

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 Sayılı A.A.T.U.H Kanunun çerçevesinde Müdürlüğümüzde kiralar, ilan reklam, eğlence, haberleşme, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, yangın sigorta vergisi, işgaliye harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsat harcı vs. gelirlerinin tahakkuk ve tahsilatı ile diğer birimlerimizce tahakkuk ettirilen gelirlerin tahsilat işlemleri, 1 Müdür, 1 Şef, 2 Memur, 1 İşçi, 6 Tahsildar ile hizmet verilmektedir. Ses Yayın Cihazı Ücreti: Belediyemiz görevlilerince halka duyurulan alım, satım, reklam, mahkeme ilanları vs. hizmetler karşılığında kelime hesabına göre ücret alınır. Ayrıca cenaze, buluntu ile kamu yararına olan ilanlardan ücret alınmaz. Bu gelir kalemi çeşitli ücretler gelir faslından işlem görmektedir. Eğlence Vergisi: Şehrimizde faaliyette bulunan sinemalar ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Eğlence yeri sıfatı taşıyan yerlerden, Eğlence vergisi alınmaktadır. Nakti Ceza: Belediye yasaklarına ve İmar Kanununa aykırı harekette bulunanlardan zabıt varakası tanzim edilerek tahsilatı yapılmaktadır. Haberleşme Vergisi: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 29 ve müteakip maddesi gereğince telefon haberleşme ücreti olarak tahsil edilen miktar üzerinden % 1 hissemiz her ay PTT tarafından Belediyemize ödenmektedir. Elektrik Havagazı Tüketim Vergisi: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 34. Ve müteakip maddesi gereğince tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden hesap edilen elektrik tüketim vergisi Belediyeye her ay T.E.K.tarafından beyanname ile bildirilmektedir. Tüketim Vergisi elektrik borcuna mahsup edilmektedir. Tellaliye Harcı: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67.ve müteakip maddeleri gereğince; Belediye tellalı bulundurulan yerlerde gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarından doğan bir harç olup, satış bedeli 100,00.-TL ye kadar olan satışlardan % 2, 100,00.-TL den sonrası için % 1 oranında harç tahsil edilmektedir. Yangın Sigorta Vergisi: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 40. ve müteakip maddeleri gereğince ilgililerin isteğine bağlı olarak ilgili kurumlar tarafından yapılan Yangın Sigorta Vergisi priminden % 10 nispetinde; Yangın Sigorta Vergisi beyanname ile birlikte alınmaktadır. İlan Reklam Vergisi: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12. ve müteakip maddeleri gereğince her türlü yazı, resim, bez ve el ilanları ile afişler, ticarethanelerin içine ve dışına asılan, takılan yazılar vergiye tabi olup, 3133 adet mükellef olup, halen beyanname kabulü ve tahsilat işlemleri devam etmektedir. Tahakkuk eden vergi her yıl Nisan ayı sonuna kadar tahsil edilmektedir. Kiralar: Mülkiyeti Belediyemize ait şehrimizin muhtelif semtlerindeki işyerlerinden, Belediye Meclisinin kabul ettiği kira taksitleri yılı içerisinde dört eşit taksitte olup, ödemeler Mart-Haziran-Eylül-Aralık aylarında tahsil edilmektedir. Çevre Temizlik Vergisi: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 44. Mükerrer maddesi ile getirilen İş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisinden bugüne kadar 6695 adet kayıtlı mükellef olup, halen beyanname kabulü ve tahsilat işlemleri devam etmektedir. İşgaliye Harcı: 1580 Sayılı Kanunun 52.maddesi gereğince Belediyemiz sınırları içerisinde pazarcı ve her türlü hayvan satıcılarının işgalinde alınmaktadır. Hafta Tatili Harcı: 2464 Sayılı Kanunun 58 ve 62 maddeleri gereğince işyerlerini Hafta Tatili ve Ulusal Bayram günlerinde açanlara Belediyelerce izin verilmesi gerekmekte olup, bu gibi yerler Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı harcına tabidir. SU GELİRLERİ : Belediyemiz Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre tahakkuk ve tahsilat yapılmaktadır.

Adres: Tokat Belediyesi Hizmet Binası Kat:2 TOKAT

Müdürlük Haberleri

  • ÜNİVERSİTE HATTI MİDİBÜSLERİ YENİLENDİ
  • FATURA DERDİ YOK!