MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlükler

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon: 0356 2125300 | Fax: 0356 2145435 | E-Mail: malihizmetler@tokat.bel.tr

Birim Müdürü: İhsan SÖZEN

Müdürlüğümüzde; ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Belediye Bütçesinin stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlanması, Bütçe Kesin Hesabının hazırlanması, Belediyemiz birimleri tarafından yapılan her türlü mal ve hizmet alımı ile yapım işine ait hakediş tutarlarının ilgililerine ödenmesi; Su İşleri Müdürlüğünce yapılan tahakkuk, tahsilat ve diğer mali işlemlerin kayıtlarının tutulması ve raporlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi yerine getirilmiş olup, mali özellikli kayıtlarla ilgili olarak 7641 adet (yevmiye) evrak tanzim edilmiş ve düzenlenen ödeme emri ve muhasebe işlem fişleri Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği kapsamında hazırlanarak; ilgili hak sahiplerine ödemeleri yapılmış, muhasebe kayıt ve işlemleri de buna göre gerçekleştirilmiştir. Ayrıca; memur, işçi ve sözleşmeli personelimizin maaş bordroları düzenlenmekte, yapılan bordrolara göre, ödeme listelerinin bilgisayar ortamında hazırlanarak hak sahiplerine ödenmek üzere ilgili bankaya gönderilmesi, Belediyemizin mali işlemleri ile Bütçe ve Kesin Hesabının Sayıştay Başkanlığınca teftişine müteakip tahsili gereken meblağların tahsili ile ilgili kurum nezdinde gerekli yazışmaların yapılması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği Yönetim Dönemi Hesabı ile ilgili doküman, rapor ve cetvellerinde Sayıştay Başkanlığına süresi içerisinde gönderilmesi, Emekliye ayrılan işçi personelin hizmet cetvellerinin tanzimi ile kıdem tazminatlarının hesaplanması ve ödemelerinin yapılması, ilgili kamu kurumlarına verilmesi gereken aylık bildirge ve beyannamelerin (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Vergi Dairesi Müdürlüğü) süresi içinde verilmesi, Su İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, Belediyemizce alınan demirbaş ve diğer malzemelere ait taşınır mal kayıtları ile demirbaş kayıtlarının tutulması, yasal zorunluluk gereği kayıtlardan çıkarılması gerekenlerin, kayıtlardan çıkarılması ve Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının çıkartılması ve cetvellerinin tanzimi işlemleri yerine getirilmektedir. Bunlara ilaveten her ay düzenli olarak Maliye Bakanlığına internet ortamında, Belediyemiz ay sonu mizan bilgileri de aktarılmaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından aylık ve üç aylık dönemler halinde gönderilen gelir-gider istatistik formları tanzim edilmiş, diğer ilgili kurum ve birimlerce istenilen mali raporlar hazırlanmış, çeşitli konularda müdürlüğümüze intikal eden 1982 adet gelen evraka cevap verilmiş ve 5780 adet de muhtelif evrakın kaydının yapılarak ilgili mevzuat çerçevesinde işlemleri sonuçlandırılmıştır. Yukarıda özetle açıklanan hizmetler, servisimizde çalışan 1 Müdür, 1 Şef, 1 Teknisyen, 2 Bilgisayar İşletmeni, 1 Mutemet, 1 Memur ve 1 Hizmetli olmak üzere toplam 8 personel ile 01.01.2009 - 31.12.2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup; 2009 mali yılında gerçekleşen bütçe rakamlarımız liste halinde hazırlanmıştır.

Adres: Tokat Belediyesi Hizmet Binası Kat:2 TOKAT

Müdürlük Haberleri

  • TOKAT BELEDİYESİ'NDEN İŞÇİLERİNE MAAŞ ZAMMI
  • SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ İMZALANDI